Regulamin

Regulamin Drukarni internetowej piga.pl

§ 1 Informacje

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Drukarni piga.pl za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.piga.pl, zwanej dalej „Portalem” lub „Panelem”.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Właścicielem i administratorem strony www.piga.pl jest firma Drukarnia piga.pl sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Przemysłowa 68, o numerze NIP: 6462933172, REGON: 24349288, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000493662, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wniesiony kapitał zakładowy 55 000 zł, zwana także zamiennie „Drukarnią”.
 3. Wszystkie informacje o produktach znajdujące się na stronie www.piga.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kontakt z Drukarnią można uzyskać:- pod numerami telefonów infolinii: 32 700 37 07 lub 881 30 40 30, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora,- korzystając z adresu poczty elektronicznej: piga@piga.pl

 
§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Portalu piga.pl jest poprawna rejestracja za pośrednictwem formularza, ze szczególnym uwzględnieniem adresu mailowego.
 2. Rejestracja w systemie piga.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Klientem Drukarni może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Portalu, zwana dalej „Klientem”.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Drukarnia w celu realizacji zamówienia są: jedna z aktualnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub Internet Explorer od wersji 9.0.) z włączoną pełną obsługą JavaScript.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Zabronione jest korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, rozsyłanie
  i umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) oraz w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz Drukarni.
 7. Drukarnia piga.pl ma prawo pozbawić Klienta możliwości korzystania z Portalu lub ograniczyć jego użytkowanie w przypadku naruszenia Regulaminu.
 8. Klient zobligowany jest do korzystania z Panelu w sposób zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Regulaminem i ogólnymi zasadami funkcjonowania sieci internet.

 
§ 3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży są materiały i usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie Portalu uwzględniają koszt transportu kurierskiego w jedno wybrane miejsce w Polsce i wyrażone są w dwóch wartościach netto oraz brutto z uwzględnieniem podatku VAT 23% w złotych polskich.
 3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę Portalu www.piga.pl oraz drogą elektroniczną przez wysłanie maila z zamówieniem na adres piga@piga.pl.
 4. Zamówienia w Drukarni piga.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ich realizacja będzie odbywać się w dni robocze zgodnie z terminami podanymi indywidualnie dla każdego produktu.
 5. Weryfikacja plików trwa w godzinach od 8 do 16, zlecenia opłacone i zaakceptowane przez weryfikatora do godziny 14, przekazywane są do realizacji w bieżącym dniu roboczym.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia mailowego jest przesłanie dokładnych parametrów produktu – koniecznie z uwzględnieniem formatu, podłoża, uszlachetnienia i nakładu, podanie danych osoby zamawiającej, adresu dostawy i dostarczenie projektu graficznego spełniającego wymagania Drukarni piga.pl.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia w Portalu jest rejestracja w systemie piga.pl a następnie wypełnienie formularza Zamówienia, z określeniem jego dokładnych parametrów za pomocą narzędzi dostępnych na www.piga.pl.
 8. Wiadomość z Portalu piga.pl potwierdzająca złożenie Zamówienia jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie parametrów Zlecenia.
 9. Wiadomość zwrotna będąca odpowiedzią na złożone zamówienie drogą mailową, zawierająca fakturę proforma na wykonanie usługi poligraficznej zgodnie z określonymi parametrami stanowi propozycję zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie potwierdzenia jego prawidłowości przez weryfikatora Portalu oraz opłacenia zlecenia przez Klienta. Warunkiem rozpoczęcia produkcji w danym dniu roboczym jest spełnienie obu tych wymagań do godziny 14. Opóźnienie jednej z tych czynności powoduje przesunięcie rozpoczęcia realizacji zlecenia na kolejny dzień roboczy.
 11. Za Zamówienie opłacone traktuje się Zlecenia, za które płatność zaksięgowała się na koncie Drukarni lub została potwierdzona przez systemy płatności PayU lub PayPal.
 12. Drukarnia zobowiązuje się do jak najszybszej weryfikacji plików – czas weryfikacji nie powinien przekroczyć 24 godziny, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Czas weryfikacji jest ruchomy i zależy od natężenia ilości Zleceń w danym momencie.
 13. Opłacenie zlecenia stanowią oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży i dla Zamówień zaakceptowanych oznaczają przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwiają rezygnację z druku.
 14. Płatności za zlecenie można dokonać za pośrednictwem systemów płatniczych PayU lub PayPal, korzystając z przelewu bankowego. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 15. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 16. Przy Zamówieniach zadeklarowanych do odbioru osobistego, Klient zostanie poproszony o odesłanie potwierdzenia przelewu wygenerowanego przez bank.
 17. Z uwagi na fakt, że właściwości produktów zamawianych w Portalu piga.pl są ściśle określone przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
 18. Zamówienia niezapłacone ważne są 30 dni roboczych, po upływie których, Drukarnia zastrzega sobie możliwość ich anulowania w Portalu.
 19. W sprawie zamówień opłaconych, których status uniemożliwia ich realizację (brak poprawnego projektu, brak określenia sposobu dostawy lub błędny adres dostawy) Drukarnia skontaktuje się po upływie 30 dni roboczych od zaksięgowania płatności, w celu ustalenia dalszego postępowania.
  W wyniku braku kontaktu po stronie Kupującego, a w szczególności dalszego nieprzekazania niezbędnych informacji w terminie 7 dni od powiadomienia, Drukarni przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu ww. terminu, z uwagi na brak możliwości jej realizacji. Rozpoczęcie procedury odstąpienia od umowy, a tym samym anulowania zamówienia nastąpi poprzez wykonanie zwrotu należności za zamówienie tą samą formą, w jakiej została uiszczona wpłata. Zwrot należności zostanie dokonany w terminie 7 dni od momentu przesłania powiadomienia o procesie anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy na zarejestrowany adres e-mail Klienta.  
 20. Anulowanie Zlecenia opłaconego jest możliwe tylko do momentu jego akceptacji przez weryfikatora.
 21. Zlecenia opłacone otrzymują pierwszeństwo weryfikacji przed Zleceniami nieopłaconymi.
 22. Klient, który anuluje zlecenie opłacone przelewem, otrzyma zwrot środków na konto najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Drukarnia zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty administracyjnej za anulowanie rozpoczętego procesu realizacji zlecenia, w wysokości 35 zł brutto. Drukarnia wystawi wówczas fakturę korygującą zmniejszającą wartość zlecenia.
 23. Dokonując zakupów w Portalu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Faktury są dostępne również w Portalu po zalogowaniu na konto Klienta.
 24. Drukarnia z przyczyn technologicznych może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do przyczyn technologicznych zaliczyć można takie wydarzenia jak: awaria urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego, niespodziewana zwyżka produkcyjna czy też ograniczona dostępność surowców na rynku.

 
§ 4 Dostawa i transport

 1. Dostawa Produktów wliczona w koszta produkcji obejmuje jedynie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 2. Drukarnia dostarcza zamówione Produkty za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Termin realizacji każdego z zamawianych Produktów podawany jest odrębnie na stronie piga.pl.
 4. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 3 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 3 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
 5. Drukarnia dopuszcza możliwość realizacji Zlecenia poza terminem, wynikającą ze zdarzeń losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: opóźnienia ze strony dostawców przesyłek, awarie urządzeń używanych podczas poligraficznych procesów, czy przerwy w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego. Spowodowane wyżej wymienionymi zdarzeniami opóźnienia realizacji zleceń nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, a także nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

 
§ 5 Metody płatności i ceny

 1. Ceny produktów podane zostały w złotych polskich. Zawierają koszt Produktu, koszt pakowania, koszt kartonu, koszt obsługi Zamówienia oraz podatek VAT, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej. Koszty niestandardowych opcji dodatkowych takich jak: opłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, opłata za pobraniem pieniężnym nie są zawarte w podanych cenach.
 2. Płatności za Zlecenie dokonać można za pomocą:
  a) PayU oraz PayPal
  b) Przelewem tradycyjnym
 3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pomocą systemu PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z nieterminowym dostarczeniem danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 5. Dokonując zakupu na Portalu Piga.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur, a także faktur korygujących. Klient ma także możliwość pobrania faktury elektronicznej. W tym celu musi zalogować się na Portalu i wybrać podstronę “faktury” w “moim koncie”.
 6. Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., do każdego zamówienia wystawia Fakturę VAT w formie elektronicznej, stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). Przyjęte dane do Faktury VAT są tożsame z danymi podanymi przez Kupującego, w formularzu zamówienia, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Dane zamawiającego i dane do faktury VAT mogą być różne. Dane te muszą być zdefiniowane przez Kupującego, w momencie składania zamówienia poprzez sklep internetowy. Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo zwrócić się do Drukarnia PIGA.pl  Sp. z o.o.,z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Przemysłowa 68, o przesłanie  faktury wystawionej zgodnie z powyższymi zapisami w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres mailowy: ksiegowosc@piga.pl lub pocztą na adres: Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

 
§ 6 Materiały do druku

 1. Drukarnia piga.pl nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Drukarnia ma jednak prawo odmówić realizacji zlecenia w przypadku treści niezgodnych z prawem lub naruszających normy obyczajowe.
 2. Drukarnia nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne projektów przesłanych przez Klienta.
 3. Za poprawne przygotowanie projektu odpowiada Klient, który zobowiązany jest do dostarczenia plików przygotowanych i zapisanych zgodnie z instrukcją umieszczoną w Portalu. W celu ograniczenia ewentualnych błędów, Drukarnia udostępnia makiety i instrukcje pomocnicze przy każdym produkcie.
 4. Weryfikacja plików przez Drukarnię polega na sprawdzeniu poprawności przygotowania projektu pod względem parametrów zamówienia (spady, marginesy, ilość stron). Weryfikator może także zwrócić uwagę na inne elementy projektu uznawane za elementy kosmetyczne. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku projektów zaakceptowanych przez Klienta mimo uwag weryfikatora.
 5. Akceptacja pliku odrzuconego mimo uwag drukarni musi zostać potwierdzona drogą elektroniczną lub w komentarzu przy zamówieniu.
 6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku np. nieprawidłowe zastosowanie warstw, druk białym kolorem itp.
 7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień z powodu dostarczenia błędnie przygotowanych projektów.
 8. Zapis informacji o parametrach zamówienia jest archiwizowany bezterminowo. Wyjątek stanowią pliki graficzne, które są przechowywane 2 miesiące od zakończenia realizacji Zamówienia.

 
§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy reklamacje@piga.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer Zlecenia z Portalu lub dane zamawiającego oraz dokładny opis stwierdzonej niezgodności i zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16, zgłoszenia po tej godzinie przechodzą na kolejny dzień roboczy.
 5. Może zdarzyć się sytuacja, że Drukarnia poprosi Klienta o: odesłanie części lub całości wadliwego nakładu, uzupełnienie informacji, dostarczenie dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień. Klient zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji z Drukarni. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 6. Zasadność reklamacji oceniana jest na podstawie próbek zarchiwizowanych, w przypadku niejednoznacznych sytuacji, Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu części lub całości nakładu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki ponosi Drukarnia.
 7. Reklamacje wynikłe z braku zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie będą rozpatrywane z uwagi na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku w przestrzeni barwnej CMYK. Porównanie kolorystyki wydruku z kolorystyką wyświetlaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie, nie może więc być powodem zgłoszenia reklamacji.
 8. Drukarnia dokłada wszelkich starań aby odwzorować w jak najwierniejszy sposób kolorystykę projektów, jednak z uwagi na zastosowanie w procesie druku wielu maszyn drukujących, mogą wystąpić nieznacznie różnice kolorystyczne. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce przy powielaniu zamówienia z tego samego projektu. Różnice w zakresie tolerancji +/- 5% nasycenia koloru nie są podstawą do reklamacji. Dodatkowe uszlachetnienie w formie folii lub lakierowania UV może powodować widoczną zmianę koloru wydruku i nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji z tego tytułu.
 9. Za wadliwie wykonaną warstwę lakieru dyspersyjnego lub UV, określa się warstwę, która posiada w miejscu przeznaczonym, obszary łuszczące się lub z brakiem lakieru.
 10. Nieprawidłowo wykonanymi załamaniami określa się takie, które powodują zagniecenia papieru lub zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. W przypadku podłoży o gramaturze powyżej 150g występuje zjawisko pękania papieru, szczególnie w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia występowania tego zjawiska Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania, które jednak nie zapewnia pełnego zabezpieczenia, przed tym zjawiskiem, które spowodowane jest wytrzymałością surowca. Wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
 11. Biorąc pod uwagę proces druku oraz specyfikację maszyn drukujących, dopuszczalne są odchylenia:
  1. Tolerancja do 1 mm - przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki,
  2. Tolerancja do 1 mm – dla odchylenia złamu od nominalnej linii usytuowania w przypadku produktów falcowanych i bigowanych, dla perforacji oraz pasowania rysunku i warstwy przy lakierowaniu wybiórczym UV,
  3. Do 0,18 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowanych,
  4. Różnic ilościowych i jakościowych, nie przekraczające + / - 5% zamówionej ilości.
 12. O ile klient nie zaznaczył inaczej, drukarnia ma prawo dzielić na bryty druki wielkoformatowe(folie, fototapety) wedle własnego uznania. 
 13. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody, sporządzonego z kurierem w momencie odbioru paczki. Brak protokołu może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji.
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez drukarnię  wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta  i przesłany zostanie naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wady nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w terminie zgodnym z datą realizacji produktu.
 15. Maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości Zamówienia.
 16. Materiały dostarczane przez Drukarnię w Bezpłatnym Pakiecie Próbek, są przykładowymi i mogą różnić się do tych stosowanych w druku z uwagi na stosowanie materiałów pochodzących od różnych producentów. Różnice mieszczą się w zakresie tolerancji gramatur przyjętych w poligrafii.
 17. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Nie ponosi odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań osób trzecich, tj. opóźnienia w przekazywaniu środków przez firmy i instytucje finansowe oraz firmy kurierskie, za pośrednictwem których dostarczane są przesyłki.

 
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Portalu w związku z Zamówieniami jest Drukarnia.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane partnerom biznesowym, podmiotom odpowiedzialnym za realizację transakcji finansowych oraz dostawę Zamówionych produktów. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Klienci posiadający konto w Panelu piga.pl mają możliwość:
  - samodzielnego korygowania danych przez edycję profilu konta,
  - weryfikacji danych lub korekty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres piga@piga.pl
  Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w Portalu w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Klienci zapisani na Newsletter mają możliwość:
  - weryfikacji danych lub korekty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres piga@piga.pl
  - automatycznie wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie linku w stopce przesłanej wiadomości. 
 5. Klienci mają możliwość zażądać przeniesienia danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych i usunięcia danych. W każdym przypadku należy kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem maila: piga@piga.pl

 
§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Panelu piga.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków, zamawianie przez Panel nie jest możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie przysługuje prawo do usunięcia konta z Portalu w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 


§ 10 Błędy w witrynie piga.pl

 1. Drukarnia nadzoruje poprawne działanie witryny piga.pl i stara się usunąć wszelkie zauważone oraz zgłoszone przez Klientów usterki możliwie jak najszybciej.
 2. Zauważone nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem witryny Klient może zgłosić wysyłając e-mail na adres: piga@piga.pl.
 3. Przy zgłoszeniu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia zauważonego błędu.


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Drukarnią a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).


§ 11 Definicje

 1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni internetowej piga.pl
 4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.piga.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia, zwany zamiennie Panelem.
 5. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnia piga.pl sp. z o.o. a Klientem.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie – zwane również Zleceniem, oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 9. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.